حضور دکتر حامد عباسی در برنامه به خانه برمیگردیم. گفتکو درباره انحراف بینی ، لیفت بینی ، شکستگی بینی

انحراف بینی ( 1 ) به خانه برمیگردیم

 

انحراف بینی ( 2 ) به خانه برمیگردیم

 

لیفت بینی (برنامه به خانه بر می گردیم، شبکه پنجم سیما)

 

شکستگی بینی (برنامه به خانه بر می گردیم)